Resume

STOCKHOLM ACADEMY

Utbildningar

 

HUR GÖR VI EN SÄKER ÅTERGÅNG I ARBETE?

Datum: 10 augusti

Tid: Kl. 10.00 - 10.40

Plats: Webinar

Detta webinar ska ge dig en översikt över de lagrum som styr vår arbetsmiljö och förhoppningsvis även reda ut en del frågor som du kan ha kopplat till ansvar och roller. 


Jag kommer översiktligt att gå igenom vad som kan göras förebyggande för återgång i arbete. Hur kan du som arbetsgivare förebygga att det blir ett säkert öppnande samt hur kan skyddsombudet vara behjälpligt? 


Här är några av punkterna som kommer att beröras:

• Ansvar och roller

• Smitta och vad måste jag tänka på som arbetsgivare?

• Återgång i arbete hur ska vi förbereda oss?

• Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess innebörd

This is your Service Description. Use this space to explain this service in more detail.

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Datum: 9 september, 2020

Plats: Webinar

Tid: 10.00 - 14.00

Pris: 2.950 kronor exkl. moms

I priset ingår kurslitteratur, diplom samt 20 minuters fri konsultation.

Du som chef eller arbetsledare/teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö.


För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden och hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.


Under utbildningen får du grundläggande kunskap om lagar och regler och hur du systematiskt kan jobba med arbetsmiljöförbättringar i din verksamhet.


Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska- organisatoriska- och sociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Mål med kursen

Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha kunskap om hur Arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och hur de praktiskt ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö och varför skall man arbeta med arbetsmiljöfrågor

 • Lagar och regler

 • Organisation, roller och ansvar

 • Det personliga straffansvaret

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - hur man gör

 • Undersök

 • Riskbedöm

 • Åtgärda

 • Följ upp

 • Olyckor och tillbud (första hjälpen och krisstöd)

 • Sjukdom, rehabilitering och arbetsanpassning

Fysiska arbetsmiljöområden: Arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi, användning av arbetsutrustning, truckar och lyftanordningar, kemiska arbetsmiljörisker, buller, vibrationer, trycksatta anordningar, användning av personlig skyddsutrustning, byggnads- och anläggningsarbete.

Organisatoriska arbetsmiljöområden:

 • Roller, ansvar, befogenheter, kommunikation.

 • Sociala arbetsmiljöområden: Kränkande särbehandling, stress, konflikter, misskötsamhet, missbruk.

Målgrupp

Ledare, chefer,arbetsledare och HR

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

Datum:

14-15 september 2020

Tid:

14 september, inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 09.00.

Seminariet startar kl. 09.30 - 16.30

15 september: 09.00 - 16.00


Pris:

7.995 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.

De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ men även ta ner kostnader för exempelvis en sjukskrivning.

Den första dagen går Milla Jonsson igenom vad som förväntas av alla parter (arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och facklig) utifrån det regelverk som styr rehabiliteringsprocessen. Genom att blanda teori med praktiska övningar får ni konkreta verktyg som ni direkt kan applicera i er verksamhet och därmed även fullgöra er rehabiliteringsskyldighet.

De fallstudier som används har sin grund i domar från arbetsdomstolen där arbetsmiljöansvaret och frågan när arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet kopplat till rehabiliteringsansvaret – hur långt detta sträcker sig och när kan man anse sig ha fullgjort sitt ansvar.

Dag två kommer Cecilia Jonsson att gå igenom hur ni kan beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning kopplat ett rehabiliteringsansvar. Vi kommer att i konkreta fall se hur vi kan förebygga kostnader för sjukskrivningar, hur kan vi beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning och rehabilitering. Vi går även igenom hur vi kan arbeta förebyggande med sjukskrivningar och rehabilitering utifrån ekonomiska beräkningar och argument.

All undervisning har en teoretisk bas men båda föreläsarna är kända för att vara mycket praktiskt orienterad för att deltagarna när de kommer tillbaka till arbete direkt ska ha nytta av sina nya kunskaper.

Ur kursen:

Del I: Milla Jonsson 

Utifrån lagar och vedertagen praxis:

 • Vad förväntas av arbetsgivaren/ arbetstagaren kopplat till arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?

 • Vad förväntas av arbetsgivaren och begreppet omplaceringsskyldighet? Kan man gå utanför sin egen organisation?

 • Hur ska vi hantera åsikter som går isär?

 • Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och betydelsen av dessa?

 • Hur skiljer sig ansvaret mellan olika företag som organisationer?

 • När har arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden saklig grund för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom?

 • Checklista för rehabiliteringsprocess (steg-för-steg)?

 • Ansvar utifrån roller och åtaganden?

 • Vilka tidsramar gäller?

 • Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering?

 • Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa?

 • När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad?

Del 2: Cecilia Jonsson 

Utifrån vetenskapligt framtagna principer och vedertagen praxis:

“När det gäller sjukskrivningar är det oftast dyrast (för individen, för organisationen, för samhället) att inte göra någonting”.

 • Hur räknar man på kostnaden för en rehabilitering, det skiljer sig ju från fall till fall?

 • Hur kan vi göra trovärdiga beräkningar för rehabiliteringskostnader och sjukskrivningar?

 • Hur kan jag beräkna sjuktal kopplat till min egen verksamhet?

 • Vi arbetar med konkreta räkneexempel med personalekonomiska mått kopplat till rehabilitering och sjukskrivningar

 • Vi går igenom att räkna på sjuktal och rehabilitering, personalomsättning och Personallivscykeln©.

 • Beräkningsmodell för sjuktal och rehabiliteringskostnader.

 
Kommande evenemang
Hur gör vi en säker återgång i arbete?
Mon, Aug 10
Webinar
Aug 10, 10:00 AM – 10:40 AM
Webinar
På detta webinar reder vi ut ansvarsfrågan kopplat till arbetsmiljö och då främst det som är kopplat till Covid-19 och återgången till våra arbetsplatser.
Dela
Certifierad rehabiliteringsledare
Mon, Sep 14
Chefshuset Surgo AB
Sep 14, 8:30 AM – Sep 15, 4:30 PM
Chefshuset Surgo AB, Nybrogatan 58, 114 40 Stockholm, Sverige
När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.
Dela
Förebyggande psykosocialt arbetsmijöarbete - webinarium
Tue, Nov 03
Webinar
Nov 03, 9:30 AM – 10:10 AM
Webinar
Arbetsmiljön i ett företag är av stor vikt för de anställdas välbefinnande. En god arbetsmiljö resulterar i lägre sjukfrånvaro och är därför en bra investering. Denna kurs är specialkonstruerad utifrån den situation som vi befinner oss i, kopplat till Covid-19.
Dela

©2020 av Milla Jonsson