top of page

Utredningen "En välfungerande sjukskrivningsprocess"

Många upplever att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen som krånglig och ibland obegriplig. Andra tycker att den fungerar bra. Den 27 april lämnade Mandus Frykman in sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardan Shekarabi genom utredningen ”En välfungerande sjukskrivningsprocess”, där han lyfter fram 10 områden områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.Att bli sjuk är något som kan drabba oss alla och de personer som drabbas av långa sjukskrivningar behöver hjälp för återgång till arbetet. Inte bara från sin arbetsgivare utan från olika håll som exempelvis Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen. Här har Manus Frykberg lämnat förslag kring hur denna process skulle kunna förbättras. Han har bland annat lyft fram samverkan mellan olika aktörer som en viktig pusselbit för framgång. Att ha en sammanhållen sjuk- och rehabiliteringsprocess och ett bättre stöd för individen är av yttersta vikt för en snabb återgång i arbete! Att få stöd igenom sin sjukskrivningsprocess är av stor vikt. Detta är även något som utredningen lyft fram genom förslag som ska förbättra stödet för människor att komma åter i arbete samt direkta förslag för att underlätta för enskilda individer att lotsa sig igenom hela processen. En nyhet är att utredningen föreslår möjligheten till en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och detta har de även rekommenderat ska utredas vidare på grund av de juridiska frågeställningar som kan uppstå. I utredningen har även lyfts fram Försäkringskassans som Arbetsförmedlingens roll där de bör ta ett större ansvar att guida människor som inte själva klarar av att hantera sin sjukskrivning hela vägen. Vidare lyfts ett antal områden fram där stödet för återgång i arbete kan stärkas. Det gäller bland annat förbättrat arbetsplatsinriktat stöd för individen, samt att exempelvis företagshälsovård bör användas i större utsträckning. Arbetsgivare behöver också ges bättre förutsättningar att ge sina anställda stöd för återgång i arbete. Därutöver föreslår utredningen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ytterligare stärker sitt samarbete för att ge individer som rör sig mellan myndigheterna bättre stöd. Man anser även att stödet till de individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och som uppbär försörjningsstöd, behöver utvecklas. Nedan följer 10 punkter som utredningen lyft fram där en förstärkning bör ske för att stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer:

  • Definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte

  • Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

  • En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds

  • Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade

  • Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete

  • Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete

  • En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete

  • Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd

  • Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd

  • Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas
28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page