Image by Cecilie Johnsen

MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAP SKA KARTLÄGGA HBTQ-PERSONERS ARBETSMILJÖ

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö.


- Det har gått över femton år sedan någon större undersökning av hbtq-personers arbetsmiljö genomfördes. Konstateras kan att det behövs mer kunskap om hur situationen i arbetslivet ser ut för hbtq-personer och särskilt för transpersoner, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.


Tidigare undersökningar som exempelvis rapporten Normer som skaver - HBTQ-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs stad - indikerar att hbtq-personer har sämre arbetsmiljö än andra. De undersökningar som har gjorts på senare år har dock varit begränsade i jämförelse med den studie om arbetsvillkor bland homo- och bisexuella som dåvarande Arbetslivsinstitutet genomförde 2002–2004.


Myndigheten för arbetsmiljökunskap får nu i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. Myndigheten får också i uppdrag att sprida kunskapssammanställningen så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare samt skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.


För att få en bra genomlysning och genomförande av uppdraget kommer myndigheten att ha en dialog med hbtq-organisationer och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska delredovisas den 30 juni 2021 och slutredovisas den 30 juni 2022.


Källa: Arbetsmarknadsdepartementet


Relaterad information:

https://www.jusek.se/contentassets/ae297c827717419aa225bc724bf42628/redovisning-av-regeringsuppdraget-att-beforska-homooch-bisexuellas-arbetsvillko.pdf

BESÖKSPODDEN INTERVJUADE MIG

Tack snälla Tina Wedholm och Åsa Pettersson från www. sasongspersonal.se för att jag fick vara med i Besökspodden! Det är tuffa tider som hotell- och besöksnäringen går igenom! Vi pratade om hur arbetsgivare bör och ska hantera den speciella situationen som vi befinner oss i gällande coronaviruset covid-19 sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv och vilken hjälp som finns att få. Tillväxtverket som Skattemyndigheten har väldigt mycket bra information.


Lyssna på Itunes, Spotify eller där du normalt lyssnar på poddar.


Spotify https://lnkd.in/gnStDZr


Itunes https://lnkd.in/ggv24qc

#besökspodden #arbetsrätt hashtag#arbetsmiljöansvar #humability #corona

BESÖKSPODDEN

Finn din personal genom att använda dig av säsongspersonal.se

 

REGERINGENS KRISPAKET KOPPLAT TILL CORONASMITTAN.

En sammanfattning

Stöd kopplat till korttidspermitteringar

Regeringen har tagit fram ett paket där arbetsgivarens möjlighet kopplat till korttidsarbete ökar genom möjligheter att använda sig av och få ekonomiskt stöd.  I och med att staten går in och tar en större del av lönekostnaderna och minskar arbetsgivarnas lönekostnader med upp till 50 procent under kortidspermitteringarna. Detta ska gälla under en övergångsperiod. I praktiken innebär förslaget att den anställde/ permitterade får ut över 90 procent av sin lön.

Ikraftträdande den 7 april 2020, men gäller retroaktivt från och med den 16 mars.


Sjuklönekostnaden

Under april och maj kommer staten tillfälligt att ta över hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Sedan tidigare ligger ett beslut om att slopa karensavdraget mellan den 11 mars och den 31 maj genom att sjukpenning ska utgå från första dagen. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. 

För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.


Anstånd med betalningar

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis). 

Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller har större skatteskulder. 

Föreslaget ikräftträdande: 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

Den arbetsrättsliga aspekten kopplat till möjliga åtgärder

När det kommer till korttidsarbete måste varje företag undersöka hur det ser ut inom företaget. Skillnaden när det kommer till hur korttidsarbete skiljer sig mellan företag som har kollektivavtal eller de som inte har det.


Den grundläggande förutsättningen är att det måste finnas ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisation på lokal eller central nivå, eller ett avtal mellan arbetsgivare och medarbetare.

Om ni som företag redan nu befinner er i en situation där ni behöver införa korttidsarbete – ta kontakt med berörda parter och påbörja en dialog. Om ni inte har kollektivavtal men medarbetare som är med i facket – fråga de anställda vilket fack de är med i kontakta därefter berörd arbetstagarorganisation.

Att upprätta en ansökan med detaljerade uppgifter och underlag lägger grunden för att möjligheten att få stöd uppfylls. Det är arbetsgivarens skyldighet att visa på att alla förutsättningar för att få ett stöd av detta slag är uppfyllda. Det är viktigt att systemet används utifrån rätt parametrar eftersom du som arbetsgivare kan bli återbetalningsskyldig, helt eller delvis.


Företagsrekonstruktion  

När det kommer till stora betalningssvårigheter och med en möjlig konkurs i sikte kan företagsrekonstruktion vara en möjlig utväg. När det kommer till företagsrekonstruktioner finns en huvudregel att så länge som själva rekonstruktionen pågår får inte utmätning ske. Skeendet utifrån generella tillvägagångsätt är, att den ansvarige rekonstruktören upprättar ett förslag till offentligt ackord. Där har företagets samlade fordringar skrivits ner och ett belopp som inte får understiga 25 procent betalas.

Under en företagsrekonstruktion kan en arbetstagare kräva lönegarantiersättning. Det har rått en osäkerhet om hur länge arbetstagaren har rätt att framställa ett sådant anspråk. Högsta domstolen har nu kommit fram till att kravet måste framställas innan rekonstruktionen upphör.

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2020/03/krav-pa-lonegaranti-vid-foretagsrekonstruktion-maste-framstallas-under-den-tid-rekonstruktionen-pagar/


Riksbankens lån till företag

Riksbanken har tagit beslut om att låna ut 500 miljarder kr till svenska banker. På detta sätt kan företag ta del av lånen men det är upp till den lokala banken att besluta om kostnaden. Detta är lån från Riksbanken med noll ränta. Genom att överlåta ansvaret till bankerna vem som kvalificerar att få ett lån ska du som företagare kontakta din bank och se om detta kan vara en möjlighet till att stabilisera ekonomin.

 

NYHETER

 

I CORONANS KÖLVATTEN

Regerings nyaste förslag kopplat till arbetsgivarens kostnader pga Coronasmittan.

Regeringen har under dagen presenterat nya förslag kopplat till sjuklönekostnader samt korttidsarbete.


Det tidigare förslaget vad gäller slopande av läkarintyg under sjuklöneperioden samt slopande av sjuklöneperioden kvarstår.

Nytt förslag som framlagts av regeringen är att arbetsgivarens sjuklönekostnader skall kompenseras av staten under perioden april och maj 2020. Detta ska betonas är inte en ändring av själva lagen utan endast ett förslag på lösning under rådande krissituation.

Regeringen har även framlagt förslag när det kommer om regler kopplat till korttidspermittering. Detta handlar om tillfälliga regler för att underlätta för arbetsgivare och innebär enligt förslaget att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 och 60 procent. Kopplat till detta blir att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 och 92,5 procent av lönen. Procenttalet är kopplade till nivån på förkortningen. Arbetsgivarens kostnader kommer att kompenseras av staten med 75 procent.

Ansökan om kompensation gäller retroaktivt från den 16 mars och väntas träda ikraft den 7 april. 

Om en arbetsgivare har ett kollektivavtal om arbetstidsförkortning kan de även nyttja kortidspermittering.

Ansökan skall skickas till Tillväxtverket

©2020 av Milla Jonsson