Image by Marcos Luiz Photograph

STOCKHOLM ACADEMY

Utbildningar

 

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM ACADEMY

En bra start för exempelvis ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att se till att ledare och chefer får goda kunskaper och möjlighet att omsätta dessa i praktiken.

Hos oss finner du utbildningar som passar alla som är intresserade eller vill få en fördjupad insikt i hur lagar samverkar till vad du behöver förhålla dig till utifrån ditt arbetsmiljöansvar. 

Alla våra utbildningar är praktiskt inriktade med fallstudier och självklart kan vi även skapa företagsanpassade utbildningar.

För mer information, skicka ett mail, så berättar vi mer!

Judge's Table

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Datum: 7 oktober 2020

Tid: 7 oktober inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 08.30. Seminariet startar kl. 09.00 - 16.30

Pris: 7.995 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.


Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö.

För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden och hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

Under utbildningen får du grundläggande kunskap om lagar och regler och hur du systematiskt kan jobba med arbetsmiljöförbättringar i din verksamhet.

Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska- organisatoriska- och sociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Mål med kursen

Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha kunskap om hur Arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och hur de praktiskt ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö och varför skall man arbeta med arbetsmiljöfrågor

 • Lagar och regler

 • Organisation, roller och ansvar

 • Det personliga straffansvaret

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - hur man gör

 • Undersök

 • Riskbedömningar

 • Åtgärda

 • Följ upp

 • Olyckor och tillbud (första hjälpen och krisstöd)

 • Sjukdom, rehabilitering och arbetsanpassning​

Fysiska arbetsmiljöområden: Arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi, användning av arbetsutrustning, truckar och lyftanordningar, kemiska arbetsmiljörisker, buller, vibrationer, användning av personlig skyddsutrustning, byggnads- och anläggningsarbete.

Organisatoriska arbetsmiljöområden:

Roller, ansvar, befogenheter, kommunikation.

Sociala arbetsmiljöområden: Kränkande särbehandling, stress, konflikter, misskötsamhet, missbruk.

Målgrupp

Ledare, chefer,arbetsledare och HR

 
Judge's Table

KOSTNADSFRITT WEBINAR
PERSONAL-
EKVATIONEN
SÅ GÅR DEN IHOP!

Datum: 6 oktober 2020

Tid: kl. 09.30 - 10.10

Föreläsare: Cecilia Jonsson

På detta webinar presenterar Cecilia Jonsson hur du som arbetsgivare kan påverka ditt företags ekonomi genom personalekonomiska kalkyler. Några exempel kan vara att lätt räkna fram sjukfrånvaro i pengar eller om det lönar sig att anställa en ny medarbetare eller ta in från bemanningsbolag.


Personalekonomi är;

Läran om hur företag/ organisationer kan använda, påverka och förstå företagets viktigaste resurs för att nå framgång.

 
skyddsombud-468-246.jpg

ARBETSMILJÖ
FÖR SKYDDSOMBUD
GES BÅDE FYSISKT SOM VIA LÄNK

Datum: 8 oktober, 2020

Plats: Detta seminarium ges både som ett webbinar som fysisk (plats ej fastställd)

Seminariet startar kl. 09.00 - 16.30

Pris: 6.995 kronor exkl. moms


I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation

​Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande som hedersam roll!  Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Vårt mål efter denna utbildning är att du ska känna dig trygg och säker i din roll och veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.


Under seminariedagen kommer din lärare att gå igenom den del av arbetsmiljölagen som just är kopplad till din roll. Hon kommer att gå genom det juridiska ramverket för hur du ska agera och samverka i ditt uppdrag samt även förstå innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I ditt uppdrag ska du även verka för en god arbetsmiljö genom att bevaka skyddet mot både ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du samverkar med medarbetare och arbetsgivare i hur arbetsmiljöarbetet ska utformas och utvecklas, samt följa upp att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen.

Utbildningen Arbetsmiljö för skyddsombud/ arbetsmiljöombud lämpar sig för dig som är helt ny i rollen. Den passar även för dig som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och känner att du behöver mer fördjupande kunskaper om skyddsombudets uppdrag och möjligheter.

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska känna dig trygg i ditt uppdrag som skyddsombud och förstå hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i grunden. Du kommer framförallt lära dig att se hur sambandet mellan ett bra arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling fungerar, samt förstå hur viktigt det är att samverka i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen varvar allt från teoretisk föreläsning till fallstudier. Under kursdagen kommer det finnas tid för både frågor och reflektion.


Några punkter som vi kommer att gå igenom:


Utbildningen går igenom Arbetsmiljöverkets arbete och riktlinjer samtidigt som du får lära dig grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar. Du får bland annat veta vilka dina rättigheter och skyldigheter är, i relation till både arbetsgivaren och facket. Du får även träna på att identifiera risker och öva dig i att arbeta förebyggande.

Några av punkterna som kommer att avhandlas:

 • Vad är arbetsmiljö – vad säger lagen

 • Skyddsombudets roll, rättigheter och skyldigheter

 • Samverkan

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

 • Praktiskt arbetsmiljöarbete

 • Hälsofrämjande arbete

 • Sjukdom och rehabilitering, arbetsskada

 • Kränkande särbehandling, mobbning

 
Code of conduct business concept on wood

MISSKÖTSEL I ARBETET

Datum: 13 oktober 2020

Tid: 13 oktober inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 08.30. Seminariet startar kl. 09.30 - 16.00

Pris: 6.995 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.

Detta seminarium kommer att ges både fysiskt som via länk.

Under dagen arbetar vi med att identifiera olika typer av misskötsel och hur dessa ska hanteras – hur gör man som chef rätt från början, steg för steg.


Under utbildningen lär sig deltagarna att hantera anställda som bland annat har samarbetsproblem, alkoholproblem eller slarvar med arbetstiderna.

För att göra utbildningen så praktiskt användbar som möjligt så kommer vi arbeta utifrån verkliga case, AD-domar och varva teori med diskussion och gruppövningar. 


Några av ämnena för dagens seminarium:


 • Anställningsavtalets roll i det arbetsrättsliga systemet 

 • Chefen som arbetsgivarrepresentant 

 • Medarbetarens skyldigheter i anställningen 

 • Olika typer av misskötsel Göra rätt från början, steg för steg 

 • Kompetens, prestation och samarbetsfrågor 

 • Misskötsel som beror på sjukdom 

 • Arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering 

 • När finns grund för uppsägning eller avsked 

 • Vanligaste misstagen 

Målgrupp:

HR, chefer, fackliga representanter och tjänster där du hanterar personalfrågor.

 
Varmhälsningar

KOSTNADSFRITT WEBINAR

EN SÄKER ÅTERGÅNG I ARBETE

Datum: 16 november 2020

Tid: 09.30 - 10.10

Plats: Webinar

Detta webinar ska ge dig en översikt över de lagrum som styr vår arbetsmiljö och förhoppningsvis även reda ut en del frågor som du kan ha kopplat till ansvar och roller. 


Jag kommer översiktligt att gå igenom vad som kan göras förebyggande för återgång i arbete. Hur kan du som arbetsgivare förebygga att det blir ett säkert öppnande samt hur kan skyddsombudet vara behjälpligt? 


Här är några av punkterna som kommer att beröras:

 • Ansvar och roller

 • Smitta och vad måste jag tänka på som arbetsgivare?

 • Återgång i arbete hur ska vi förbereda oss?

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess innebörd

 
skyddsombud-468-246.jpg

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

Datum: 2 - 3 december 2020

Plats: Ej fastställd

Tid: 2 december självstudier

3 december inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 08.30. Seminariet startar kl. 09.30 - 16.00

Pris: 11.4500 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.

Detta seminarium kommer att ges både fysiskt som via länk.

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande som hedersam roll!  Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Vårt mål efter denna utbildning är att du ska känna dig trygg och säker i din roll och veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.


Under seminariedagen kommer din lärare att gå igenom den del av arbetsmiljölagen som just är kopplad till din roll. Hon kommer att gå genom det juridiska ramverket för hur du ska agera och samverka i ditt uppdrag samt även förstå innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I ditt uppdrag ska du även verka för en god arbetsmiljö genom att bevaka skyddet mot både ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du samverkar med medarbetare och arbetsgivare i hur arbetsmiljöarbetet ska utformas och utvecklas, samt följa upp att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen.

Utbildningen Arbetsmiljö för skyddsombud/ arbetsmiljöombud lämpar sig för dig som är helt ny i rollen. Den passar även för dig som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och känner att du behöver mer fördjupande kunskaper om skyddsombudets uppdrag och möjligheter.

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska känna dig trygg i ditt uppdrag som skyddsombud och förstå hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i grunden. Du kommer framförallt lära dig att se hur sambandet mellan ett bra arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling fungerar, samt förstå hur viktigt det är att samverka i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen varvar allt från teoretisk föreläsning till fallstudier. Under kursdagen kommer det finnas tid för både frågor och reflektion.


Några punkter som vi kommer att gå igenom:


Utbildningen går igenom Arbetsmiljöverkets arbete och riktlinjer samtidigt som du får lära dig grunderna i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar. Du får bland annat veta vilka dina rättigheter och skyldigheter är, i relation till både arbetsgivaren och facket. Du får även träna på att identifiera risker och öva dig i att arbeta förebyggande.

Några av punkterna som kommer att avhandlas:

 • Vad är arbetsmiljö – vad säger lagen

 • Skyddsombudets roll, rättigheter och skyldigheter

 • Samverkan

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

 • Praktiskt arbetsmiljöarbete

 • Hälsofrämjande arbete

 • Sjukdom och rehabilitering, arbetsskada

 • Kränkande särbehandling, mobbning

 

EN SÄKER ÅTERGÅNG I ARBETE

Datum: 7 december 2020

Tid: 7 december inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 08.30. Seminariet startar kl. 09.30 - 16.00

Pris: 6.995 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation.

Detta seminarium kommer att ges både fysiskt som via länk.

Detta webinar ska ge dig en översiktlig bild över de lagrum som styr vår arbetsmiljö. Vilket ansvar du har som arbetsgivare, skyddsombud eller medarbetare.


Systematiskt kommer vi att gå igenom hur du som arbetsgivare kan arbete förebyggande samt vad du kan kräva av dina medarbetare när det kommer till återgång i arbete.


Hur ska du tänka för att säkerställa att det blir ett säkert öppnande. 

Kan skyddsombudet vara behjälpligt och vad har skyddsombudet för ansvar? 

Här är några av punkterna som kommer att beröras:

 • Lagrum samt tillhörande föreskrifter

 • Ansvar utifrån organisation, roll och befattning.

 • Ensamarbete

 • Medarbetarens ansvar och skyldighet

 • Smitta och vad måste jag tänka på som arbetsgivare?

 • Återgång i arbete hur ska vi förbereda oss?

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess innebörd

 • Den psykosociala arbetsmiljön

 • Mental hälsa

 • Rehabilitering

 • Fallstudier

 • AD-domar

Målet för denna utbildning är att ge dig en trygg grund utifrån de rättsliga perspektiven samt verktyg som du snabbt kan implementera i din verksamheten. 

MÅLGRUPP:

Personalansvariga, HR, chefer, skyddsombud samt fackliga representanter

 
4BA1EAEC-F5C9-4229-AB07-79AF61DD64B0.jpe

CERTIFIERAD REHABLEDARE

Datum: 10 - 11 december 2020

Plats: Meddela senare, Stockholm

Tid: 10 december

inskrivning gemensam kaffe och smörgås från kl. 09.00. Seminariet startar kl. 09.30 - 16.30

11 december: 09.00 - 16.00


Pris:

11.950 kronor exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation samt 20 min konsultation

Detta seminarium genomförs fysiskt samt via länk.

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.

De senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk gör denna utbildning extra viktigt eftersom de tillsammans utgör det system för den arbetsinriktade rehabilitering, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för enskild individ men även ta ner kostnader för exempelvis en sjukskrivning.

Den första dagen går Milla Jonsson igenom vad som förväntas av alla parter (arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och facklig) utifrån det regelverk som styr rehabiliteringsprocessen. Genom att blanda teori med praktiska övningar får ni konkreta verktyg som ni direkt kan applicera i er verksamhet och därmed även fullgöra er rehabiliteringsskyldighet.

De fallstudier som används har sin grund i domar från arbetsdomstolen där arbetsmiljöansvaret och frågan när arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet kopplat till rehabiliteringsansvaret – hur långt detta sträcker sig och när kan man anse sig ha fullgjort sitt ansvar.

Dag två kommer Cecilia Jonsson att gå igenom hur ni kan beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning kopplat ett rehabiliteringsansvar. Vi kommer att i konkreta fall se hur vi kan förebygga kostnader för sjukskrivningar, hur kan vi beräkna de kostnader som uppstår vid en sjukskrivning och rehabilitering. Vi går även igenom hur vi kan arbeta förebyggande med sjukskrivningar och rehabilitering utifrån ekonomiska beräkningar och argument.

All undervisning har en teoretisk bas men båda föreläsarna är kända för att vara mycket praktiskt orienterad för att deltagarna när de kommer tillbaka till arbete direkt ska ha nytta av sina nya kunskaper.

UR KURSEN:

Del I: Milla Jonsson 

Utifrån lagar och vedertagen praxis:

 • Vad förväntas av arbetsgivaren/ arbetstagaren kopplat till arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?

 • Vad förväntas av arbetsgivaren och begreppet omplaceringsskyldighet? Kan man gå utanför sin egen organisation?

 • Hur ska vi hantera åsikter som går isär?

 • Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och betydelsen av dessa?

 • Hur skiljer sig ansvaret mellan olika företag som organisationer?

 • När har arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden saklig grund för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom?

 • Checklista för rehabiliteringsprocess (steg-för-steg)?

 • Ansvar utifrån roller och åtaganden?

 • Vilka tidsramar gäller?

 • Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering?

 • Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa?

 • När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad?

Del 2: Cecilia Jonsson 

Utifrån vetenskapligt framtagna principer och vedertagen praxis:

“När det gäller sjukskrivningar är det oftast dyrast (för individen, för organisationen, för samhället) att inte göra någonting”.

 • Hur räknar man på kostnaden för en rehabilitering, det skiljer sig ju från fall till fall?

 • Hur kan vi göra trovärdiga beräkningar för rehabiliteringskostnader och sjukskrivningar?

 • Hur kan jag beräkna sjuktal kopplat till min egen verksamhet?

 • Vi arbetar med konkreta räkneexempel med personalekonomiska mått kopplat till rehabilitering och sjukskrivningar

 • Vi går igenom att räkna på sjuktal och rehabilitering, personalomsättning och Personallivscykeln©.

 • Beräkningsmodell för sjuktal och rehabiliteringskostnader.