top of page

Corona och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

För första gången har Sverige hamnat i en situation som påverkar varje enskild individs liv, såväl arbetsmässigt som privat. Ett virus, så litet och osynligt, har fått världen att skaka. Vi ser börser falla världen över, hela områden sätts i karantän och länder har stängt sina gränser.


Just nu får jag många frågor från arbetsgivare om hur de ska agera när det kommer till att hantera risker som uppkommer i samband med Coronaviruset. Jag märker att det finns en utbredd osäkerhet hos chefer, skyddsombud och medarbetare.


Vad ligger inom arbetsgivarens ansvar?

När det kommer till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar så är det långtgående! Primärt ska en arbetsgivare arbeta förebyggande för att förhindra att medarbetare skadar sig, drabbas av ohälsa eller utsätts för någon form av risk som kan leda till sjukdom. Utifrån detta krav är det viktigt att alla arbetsgivare har ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det betyder konkret att arbetsgivaren är skyldig att göra kontinuerliga riskbedömningar av verksamheten. Bedömningarna kan vara kopplade till verksamheten i sig eller till enskilda positioner i bolaget. Vad händer om exempelvis löneansvarig personal blir sjuk? Hur skulle det påverka företaget och medarbetarna? Och hur stöttar vi våra medarbetare som arbetar i människovårdande yrken – hur ska de skydda såväl sig själva som de personer som de vårdar och hjälper?


Riskbedömningar är undersökningar som syftar till att undvika situationer som kan leda till någon form av risktagande, och som pekar på var eventuella svagheter i verksamheten finns. Att göra en riskbedömning kräver en viss dokumentation och denna måste uppdateras löpande varefter förutsättningarna skiftar. Detta för att både se vad som har gjorts och för att kunna värdera effekten av insatserna.

Eftersom det alltid finns en föränderlighet är det viktigt att hålla sig uppdaterad om risker och följa de rekommendationer som exempelvis kommer från Folkhälsomyndigheten. Därefter är det upp till den enskilde arbetsgivaren att anpassa dessa rekommendationer efter sin verksamhet. Många företag och organisationer har redan idag infört restriktioner som är mycket skarpare än myndigheternas rekommendation.


Vad är särskilt viktigt att tänka på?

Som jag nämnde tidigare är det a och o att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innefattar bl.a. att ha en intern transparens gällande företagets beslut och att informera alla berörda parter. Det ska finnas tydliga policys och rutiner för hur både chefer och medarbetare ska agera vid situationer som kan leda till ohälsa. Det är också viktigt att det finns en beredskapsplan för krissituationer och en tydlighet i roller om vem som gör vad. Kort sagt, att förebygga med information och tydliga regler skapar trygghet i organisationen och minskar risken för oklarheter, ryktesspridning och egna tolkningar kring hur vi ska agera.


En inte helt oviktig detalj gäller verksamheter som har varit under stark stress en längre tid. Här bör arbetsgivaren vara medveten om att det antagligen finns personal som har ett nedsatt immunförsvar. Alla som uppvisar någon form av ohälsa bör därför arbeta hemifrån, oavsett om det endast är fråga om en vanlig förkylning. Det kan finnas kollegor som har en ökad känslighet och dessa ska man vara lite extra rädd om. Du som arbetsgivare har en stor flexibilitet när det kommer till åtgärder.

När det gäller just smitta är arbetsgivaren skyldig att följa det som står i AFS 2018:4, som handlar om smittorisker. Alla föreskrifter finns att ladda ner kostnadsfritt som PDF:er på Arbetsmiljöverkets hemsida (www.av.se).


Om jag har en orolig medarbetare som vill stanna hemma – är det ok?

Jag skulle vilja säga att om en medarbetare upplever en stark oro kring att komma till arbetsplatsen och istället önskar arbeta hemifrån, bör arbetsgivaren beakta frågan inte bara kopplat till den enskilda individen utan även till helhetsbilden. Det kan finnas aspekter kring hemförhållanden kopplat till hälsa och familjemedlemmar som arbetsgivaren inte känner till, och oro skapar generellt en sämre arbetsmiljö.

Jag vill dock påpeka att om en medarbetare är symtomfri, inte har vistats i riskzoner och inte tillhör någon av riskgrupperna så har man ett långtgående ansvar att komma till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter. Detta utifrån såväl ett medborgerligt ansvar som en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Det är viktigt att vi förstår att vi alla har ett ansvar att tillgodose att viktiga funktioner fungerar!


Vad kan vi göra för att förebygga och finna vägar till begränsning av smitta?

Som medarbetare har vi alla ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och därför ska vi följa de rekommendationer och krav som ställs på en arbetsplats. Arbetsmiljöansvaret ligger som sagt först och främst på arbetsgivaren. Skulle en arbetsgivare inte ta detta på allvar kan skydds-/arbetsmiljöombudet kontakta Arbetsmiljöverket och be dem agera. Men även arbetstagaren har långtgående krav på sig att samarbeta kring vad som beslutats.Konkreta åtgärder att vidta:

Var noga med handhygien: Ställ ut alcogel och ha tvål på alla toaletter. Sätt även upp instruktioner för hur man tvättar händerna. Pappershanddukar eller handtorkar är att föredra före handdukar av tyg.

Undvik sjuknärvaro: Är du sjuk – stanna hemma!

Håll avstånd: Överföring av smitta minskar om vi inte står för tätt inpå varandra. Rekommenderat avstånd är 1 meter.

Hosta och nys i armvecket: Var rädd om dina medmänniskor och håll för mun och näsa vid hosta. Tänk på att hosta och nysa i armvecket och inte i händerna.

Sänk stressnivån: Personal som varit utsatt för stress under längre tid har ofta ett nedsatt immunförsvar. Se över den organisatoriska delen kopplat till psykosocial arbetsmiljö – arbetsmetoder, arbetstid, fördelning av arbetsuppgifter m.m.

Sov: Sömnen är helande. Prioritera att få tillräckligt många timmar.

Rör på dig: Ta gärna promenader – frisk luft tillsammans med rörelse gör att vi mår bättre och klarar av svårare situationer.

Arbeta hemifrån: Om det går utan att verksamheten påverkas negativt – tillåt att medarbetare arbetar hemifrån. Viktigt att alla är ansvarstagande i detta fall!

Håll rent: Var noggranna med städningen på företaget. Att höja städintensiteten och se till att torka av exempelvis handtag och liknande kontaktytor kan bidra till att minska spridning av smitta.

Begränsa resandet i tjänsten: Vi lever i ett land med en hög teknisk kompetens och mognad. Använd andra vägar till att ha mötet, exempelvis via Skype eller Zoom.

Karantän i hemmet: Vet du med dig att du har exponerats för smitta på grund av att du vistats i områden med en uttalad smittproblematik – stanna hemma!

Minska samhällspridning: Undvik sammanhang där du både kan smitta och smittas. Det kan vara evenemang, konserter, idrottstillställningar och andra typer av aktiviteter med större folksamlingar.

Undvik handhälsning: Hälsa på andra sätt än genom att ta i handen, t.ex. genom att hålla handen över hjärtat och buga lätt.

Var omtänksam: Att vara rädd om sin nästa är att vara omtänksam. Undvik onödig kontakt, iaktta försiktighet och visa på allmän klokhet!


19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page